Кредит Център е вписан в Регистъра на кредитните посредници към Българска Народна Банка с №BCI00002.